KALENDARZ SZKOLNY 2018/2019

Wydarzenie data

Dzień tygodnia/

godzina

uwagi
Rozpoczęcie roku szkolnego 3.09 poniedziałek

Klasy 2-3 - 9.00

Klasy 1 – 11.00

I okres nauki 3.09-11.01

klasy gimnazjum

i liceum

II okres nauki 14.01-26.04 klasy III liceum
II okres nauki 14.01-21.06

klasy gimnazjum

i I-II liceum

Zielona Szkoła 24-28.09 poniedziałek-piątek

Klasy1 I liceum

(1a,b,c,d,e,f,g)

Zimowa przerwa świąteczna 23.12-31.12
Ferie zimowe 28.01-10.02

Dzień otwarty dla gimnazjalistów

i ósmoklasistów

marzec 18.00 po targach edukacyjnych
kwiecień 18.00
Wiosenna przerwa świąteczna 18.04-23.04
Egzamin gimnazjalny 10 – 12.04

środa

czwartek piątek

Według komunikatu Dyrektora CKE
Zakończenie nauki w klasach III 26.04 piątek 9.00
Egzamin maturalny od 6.05 poniedziałek Według komunikatu Dyrektora CKE
Sprawdziany uzdolnień kierunkowych do Liceum maj dokładne terminy podane zostaną po ukazaniu się kalendarza rekrutacji
Zakończenie roku szkolnego 21.06 piątek

9.00 I-II liceum

11.00 klasy gimnazjum

Ferie letnie 22.06—31.08
Egzaminy poprawkowe 26-28.08

poniedziałek

wtorek

środa

Poprawkowa sesja maturalna 20.08 wtorek 9.00 część pisemna Według komunikatu Dyrektora CKE
20.08 wtorek część ustna

Proponowane dodatkowe dni wolne
Po Święcie Zmarłych 2.11 piątek
Przed Świętem Pracy 29.04-30.04 poniedziałek-wtorek
Po Święcie Pracy 2.05 czwartek
W trakcie obowiązkowych egzaminów maturalnych 6,7,8.05 tylko dla uczniów gimnazjum i liceum

ZEBRANIA I DNI OTWARTE 2018/2019

GODZINA 18.00

Zebrania i dni otwarte data Dzień tygodnia uwagi
Zebranie rodziców 13.09 czwartek

Informacja o egzaminie dla rodziców uczniów klas III gimnazjum

17.00 – sala gimnastyczna

Informacja o egzaminie maturalnym dla rodziców uczniów klas III liceum

18.00 – sala gimnastyczna

Dzień otwarty 25.10 czwartek

klasy gimnazjum

i liceum

Zebranie rodziców i dzień otwarty

informacja o przewidywanych ocenach

20.12 czwartek

klasy gimnazjum

i liceum

Zebranie rodziców i dzień otwarty 10.01 czwartek

klasy gimnazjum

i liceum

Dzień otwarty 7.03 czwartek dla wszystkich klas

Zebranie rodziców w klasach III

i dzień otwarty dla wszystkich

informacja o przewidywanych ocenach w klasach III LO

1.04 poniedziałek

zebrania wyłącznie

w klasach III Liceum

Zebranie rodziców i dzień otwarty

informacja o przewidywanych ocenach

30.05 czwartek

klasy gimnazjum

i I-II liceum

SPOTKANIA ZESPOŁÓW KLASOWYCH

Zespoły klasowe data Dzień tygodnia uwagi
23, 24.10

wtorek

środa

według oddzielnego harmonogramu
18,19.12

wtorek

środa

według oddzielnego harmonogramu
6.03 wtorek tylko klasy III gimnazjum i liceum
28,29.05

wtorek

środa

według oddzielnego harmonogramu

UROCZYSTOŚCI 2018/2019

Uroczystości data Dzień tygodnia/godzina uwagi
Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 3.09 poniedziałek

Klasy 2-3 - 9.00

Klasy 1 – 11.00

Ślubowanie uczniów Liceum 12.10 piątek 10.00 klasy I liceum
Święto Odzyskania Niepodległości 8.11 czwartek 3 i 4 godz. lek
Wigilia 21.12 piątek 9.00

9.00-10.45-w salach

11.00 –w sali gimnastycznej

12.00-spotkanie nauczycieli

i pracowników szkoły

Studniówka 19.01 sobota
Pożegnanie klas III 26.04 piątek. 9.00 według oddzielnego komunikatu
Dzień Sportu 3.06 poniedziałek według oddzielnego komunikatu
Dni Czerniakowa 5.06 środa według oddzielnego komunikatu
Zakończenie roku szkolnego 21.06 piątek

9.00 - klasy gimnazjum

11.00- klasy liceum

RADY PLENARNE 2018/2019

Rady Pedagogiczne data

Dzień tygodnia

/godzina

uwagi
Rada Pedagogiczna inaugurująca nowy rok szkolny 2018/2019 30.08 czwartek 10.00
Rada Pedagogiczna zatwierdzająca plan nadzoru i plan dydaktyczno wychowawczy 13.09

Czwartek

15.30

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna 25.10 czwartek 16.00 RODO - SZKOLENIE
Szkoleniowa Rada Pedagogiczna 20.12 czwartek 15.30
Rada Pedagogiczna podsumowująca I okres nauki 10.01 czwartek 15.30

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

7.03 czwartek 15.30 procedury egzaminu gimnazjalnego
Rada Pedagogiczna zatwierdzająca wyniki nauczania w klasach III 17.04 środa 15.30
Szkoleniowa Rada Pedagogiczna (procedury maturalne) procedury egzaminu maturalnego
Rada Pedagogiczna zatwierdzająca wyniki nauczania w klasach II-III gimnazjum i I-II liceum 17.06 poniedziałek 13.00
Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2018/2019 25.06 wtorek 10.00
Rada Pedagogiczna inaugurująca rok szkolny 2019/2020 29.08 czwartek 10.00

RADY KLASYFIKACYJNE

Rady Klasyfikacyjne data

Dzień tygodnia

/godzina

uwagi
8.01

wtorek

15.30

3a,3b( gim.);1LO (a,b,c,d,e,f,g); 2LO (a,b)
9.01 środa 15.30 2LO (c,d,e,f,g); 3LO (a,b,c,d,e,f)
15.04

poniedziałek

15.30

3f-3a
14.06 piątek 12.30 3b,3a( gim.);1LO (g,f,e,d,c,b,a); 2LO (g,f,e,d,c,b,a);

HARMONOGRAM MATURZYSTY

Załącznik 2 do Wewnątrzszkolnej Instrukcji Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego w 2019 r.

 w LXXV Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Warszawie

 

L.p Działanie/wydarzenia Termin Uwagi
Złożenie deklaracji wstępnej (zał.1a) do 1 października 2018 r. Deklaracje przyjmują Monika Ciulak i Ronald Parzęcki

Złożenie wniosku

(zał. 4b) o dostosowanie wraz z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, zaświadczeniem lekarskim lub orzeczeniem

(opinia, może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej)

do 1 października 2018 r.
Wnioski przyjmują Monika Ciulak i Ronald Parzęcki Dokumentacja może być uzupełniana do 7 lutego 2019 r.
Złożenie deklaracji ostatecznej do 7 lutego 2019 r. Deklaracje przyjmują Monika Ciulak i Ronald Parzęcki
Pisemna informacja dla ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do 11 lutego 2019 r. Załącznik 4b

Oświadczenie ucznia

o korzystaniu albo nieskorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania

do 14 lutego 2019 r. Załącznik 4b
Ogłoszenie szkolnego harmonogramu części ustnej egzaminu maturalnego do 6 marca 2019 r. Ogłoszenie list zdających na tablicach informacyjnych

Dokonanie zmian

w deklaracji ostatecznej dla zdających, którzy uzyskali tytuł laureata bądź finalisty

z przedmiotu innego niż wskazany w deklaracji maturalnej

do 23 kwietnia 2019 r.

Deklaracje przyjmują Monika Ciulak i Ronald Parzęcki

Załącznik 5

Szkolenie dotyczące procedur egzaminu maturalnego do 26 kwietnia 2019 r. Szkolenie przeprowadzi Dyrekcja szkoły
Sesja egzaminacyjna

od 6 maja 2019 r.

    część ustna od 6 do

 25 maja – j.obce.

    część ustna od 9 do

 22 maja – j.polski

Według harmonogramu CKE i harmonogramu części ustnej

Złożenie udokumentowanego wniosku (zał. 6)

o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym

najpóźniej w dniu,

w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu

Wniosek składany do Dyrektora szkoły

tylko w przypadkach losowych

i zdrowotnych

Egzaminy w terminie dodatkowym

od 3 do 19 czerwca 2019 r.

    część ustna od 3 do

8 czerwca – j.obce.

    część ustna od 3 do

8 czerwca – j.polski

Ogłoszenie dyrektora OKE o miejscu przeprowadzenia egzaminu w ostatnim tygodniu maja na stronie www.oke.waw.pl
Składanie pisemnych zastrzeżeń do Dyrektora OKE jeżeli w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy jego przeprowadzania.

2 dni od daty egzaminu maturalnego

w części ustnej lub pisemnej

Załącznik 22a

Dyrektor OKE

Przekazanie przez OKE świadectw dojrzałości do szkół

4 lipca 2019 r.

Odbiór świadectwa i odpisu odbywa się za potwierdzeniem odbioru

Złożenie pisemnego oświadczenia o ponownym przystąpieniu do nie zdanego egzaminu z danego przedmiotu

załącznik 7a

do 7 dni od daty ogłoszenia wyników

(nie później niż 11 lipca 2019 r.)

Oświadczenie składane do Dyrektora szkoły

do egzaminu w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i nie zdał wyłącznie jednego egzaminu w części ustnej lub pisemnej i żaden nie został unieważniony

i przystąpił do egzaminu

z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym

w części pisemnej i egzamin ten nie został unieważniony

Wgląd do pracy egzaminacyjnej 6 miesięcy od dnia wydania świadectwa

Załącznik 25a

Dyrektor OKE

Egzamin w terminie poprawkowym

Część pisemna:

20 sierpnia 2019 r.

(wtorek),

godz.9.00

część ustna:

od 20 do

21 sierpnia 2019 r.

Informacje o miejscu przeprowadzenia egzaminu ogłasza dyrektor OKE do

10 sierpnia na stronie internetowej www.oke.waw.pl

Przekazanie przez OKE świadectw dojrzałości do szkół po sesji poprawkowej 11 września 2019 r. Odbiór świadectwa i odpisu odbywa się za potwierdzeniem odbioru
Odwołanie Do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego 7 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku weryfikacji sumy punktów za pośrednictwem dyrektora OKE

Więcej informacji o egzaminie maturalnym, w tym przykładowe zadania wraz

z rozwiązaniami, jest dostępnych w informatorach o egzaminie maturalnym

z poszczególnych przedmiotów, opublikowanych na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.edu.pl). Na tej samej stronie dostępne są również przykładowe arkusze egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami oraz arkusze z sesji egzaminacyjnych, które odbyły się w roku 2015 i 2016, 2017 2018 wraz z zasadami oceniania rozwiązań zadań.  

www.cke.edu.pl

www.oke.waw.pl

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019 została opracowana zgodnie z:

1. ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457), zwaną dalej „ustawą

2. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, ze zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem

3. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 939)

4. informatorami o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów, opublikowanymi na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

5. komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019, opublikowanym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanym dalej „komunikatem o dostosowaniach

6. komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku, opublikowanym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanym dalej „komunikatem o harmonogramie

7. komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 roku, opublikowanym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanym dalej „komunikatem o przyborach

8. komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2019 r., zwanym dalej „komunikatem o egzaminie z informatyki

9. wykazem olimpiad, o którym mowa w Komunikacie Ministra Edukacji Narodowej z 6 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2018/2019 (aktualizacja z 28 listopada 2017 r.), zwanym dalej „wykazem olimpiad”, dostępnym pod następującym adresem: https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2017/05/aktualizacja-z-28-listopada-2017-r..pdf

10. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 843, ze zm.)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I PRZETARGI

Inspektor Danych Osobowych

W LXXV Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD), który będzie pełnił nad prawidłowym przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się za pomocą wiadomości e-mail wysłanej pod adres: dbfos.iodTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PARTNERZY

  8449 logo b

Warszawskie Towarzysztwo Sportowe "DeSki"

  551085 412587622111561 517613168 n

Fundacja Towarszystwo Wioślarskie "Syrenka"

asp warszawa

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

6 01

Teatr Wielki
OPERA NARODOWA

customLogo  

 Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11

instytutturecki  

 Centrum Kultury Tureckiej w Warszawie

  kmdlogonowe

Koło Młodych Dyplomatów
Uniwersytet Warszawski

  sggw

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Swiat na Tak 

 Fundacja "Świat na Tak"