Czcionka:

A+A-

Kontrast:

REKRUTACJA

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Poniżej do pobrania wzór podania w rekrutacji uzupełniającej.

Podanie do liceum w rekrutacji uzupełniającej - pobierz

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA (odbywa się bez użycia elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji)

 

Od 1 do 3 sierpnia br. do godz. 15:00

Składanie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca. W rekrutacji uzupełniającej kandydaci nie wypełniają wniosku o przyjęcie w systemie elektronicznym. Składają go bezpośrednio w wybranej przez siebie szkole dysponującej wolnymi miejscami lub elektronicznie (formę określa dana szkoła). Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Od 1 do 12 sierpnia br.

Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie w zawodach otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

Od 4 do 8 sierpnia br. (termin ustala dyrektor szkoły)

Sprawdziany kompetencji językowych, predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej, uzdolnień kierunkowych (dotyczy kandydatów, którzy nie przystąpili do nich w rekrutacji zasadniczej).

 

Do 11 sierpnia br.

Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych, , predyspozycji językowych, uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej. Listy osób, które uzyskały pozytywne wyniki, zostaną ogłoszone w tej szkole, w której kandydat przystąpił do sprawdzianu..

 

12 sierpnia br.

Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

Od 16 do 18 sierpnia do godz. 15:00

Potwierdzenie woli przyjęcia. Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole,
do której zostali zakwalifikowani, poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

19 sierpnia br. do godz. 14:00

Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

Progi punktowe, czyli najniższa liczba punktów uprawniająca do zakwalifikowania do oddziału w procesie rekrutacji

KLASA

PROFIL

2022/2023

A

MEDIALNA

159,05

B

BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

162,40

C

FILMOWA

161,95

D

SZTUK WIZUALNYCH

163,50

E

MUZYCZNO - TEATRALNA

154,65

F

DYPLOMATYCZNA Z GEOGRAFIĄ

154,85

G

DYPLOMATYCZNA Z HISTORIĄ

157,25

 

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat poszczególnych klas - kliknij na wybrane zdjęcie - tam znajdziesz opis każego profilu.
                         

Obejrzyj jak wygląda nasza szkoła i co w niej robimy!

      

 

Podstawa prawna rekrutacji:

 

W roku szkolnym 2022/2023 planujemy otworzyć siedem klasy pierwszych:

 

Sprawdziany uzdolnień kierunkowych

W roku szkolnym 2022/2023 nie przewiduje się organizacji sprawdzianów uzdolnień kierunkowych do klasy sztuk wizualnych i klasy muzyczno - teatralnej. Rekrutacja do tych klas odbywa się na warunkach ogólnych. 

 

Języki obce w SOBIESKIM

KLASA

PIERWSZY JĘZYK OBCY

DRUGI JĘZYK OBCY

A (medialna)

angielski

kontynuacja 1. języka obcego nowożytnego ze szkoły podstawowej
– kształcenie w zakresie
rozszerzonym (III.1.R)

francuski
lub hiszpański
lub niemiecki

2. język obcy nowożytny od początku
w klasie I liceum ogólnokształcącego (III.2.0)
lub kontynuacja 2. języka obcego
nowożytnego ze szkoły podstawowej (III.2.)*

*utworzenie grupy kontynuującej zależne jest od ilości chętnych (min. 15 osób)

B (biologiczno-chemiczna)

angielski

kontynuacja 1. języka obcego nowożytnego ze szkoły podstawowej
– kształcenie w zakresie
podstawowym (III.1.P)

francuski
lub hiszpański
lub niemiecki

2. język obcy nowożytny od początku
w klasie I liceum ogólnokształcącego (III.2.0)
lub kontynuacja 2. języka obcego
nowożytnego ze szkoły podstawowej (III.2.)*

*utworzenie grupy kontynuującej zależne jest od ilości chętnych (min. 15 osób)

C (filmowa)

angielski

kontynuacja 1. języka obcego nowożytnego ze szkoły podstawowej
– kształcenie w zakresie
rozszerzonym (III.1.R)

francuski
lub hiszpański
lub niemiecki

2. język obcy nowożytny od początku
w klasie I liceum ogólnokształcącego (III.2.0)
lub kontynuacja 2. języka obcego
nowożytnego ze szkoły podstawowej (III.2.)*

*utworzenie grupy kontynuującej zależne jest od ilości chętnych (min. 15 osób)

D (sztuk wizualnych)

angielski

kontynuacja 1. języka obcego nowożytnego ze szkoły podstawowej
– kształcenie w zakresie
podstawowym (III.1.P)

francuski
lub hiszpański
lub niemiecki

2. język obcy nowożytny od początku
w klasie I liceum ogólnokształcącego (III.2.0)
lub kontynuacja 2. języka obcego
nowożytnego ze szkoły podstawowej (III.2.)*

*utworzenie grupy kontynuującej zależne jest od ilości chętnych (min. 15 osób)

E (muzyczno-teatralna)

angielski

kontynuacja 1. języka obcego nowożytnego ze szkoły podstawowej
– kształcenie w zakresie
podstawowym (III.1.P)

francuski
lub hiszpański
lub niemiecki

2. język obcy nowożytny od początku
w klasie I liceum ogólnokształcącego (III.2.0)
lub kontynuacja 2. języka obcego
nowożytnego ze szkoły podstawowej (III.2.)*

*utworzenie grupy kontynuującej zależne jest od ilości chętnych (min. 15 osób)

F (dyplomatyczna z geografią)

francuski
lub hiszpański
lub niemiecki

kontynuacja 1. języka obcego nowożytnego ze szkoły podstawowej
– kształcenie w zakresie
rozszerzonym (III.1.R)

 

UWAGA!
W klasie następuje podział na grupy: początkującą, zaawansowaną.
Dla osób nieuczących się wcześniej danego języka - nauka rozpoczyna się od  podstaw. 

angielski

kontynuacja 2. języka obcego
nowożytnego ze szkoły podstawowej (III.2.)

G (dyplomatyczna z historią)

francuski
lub hiszpański
lub niemiecki

kontynuacja 1. języka obcego nowożytnego ze szkoły podstawowej
– kształcenie w zakresie
rozszerzonym (III.1.R)

 

UWAGA!
W klasie następuje podział na grupy: początkującą, zaawansowaną.
Dla osób nieuczących się wcześniej danego języka - nauka rozpoczyna się od  podstaw. 

angielski

kontynuacja 2. języka obcego
nowożytnego ze szkoły podstawowej (III.2.)


W procesie rekrutacji wybieramy oddział z konkretnym językiem, np. A_FRANCUSKI lub A_HISZPAŃSKI lub A_NIEMIECKI.

 

Szkolna Komisja Rekrutacyjna

Szkolna Komisja Rekrutacyjna - kontakt mailowy pod adresem: rekrutacja@sobieski.edu.pl

 

Wnioski o przyjęcie do szkoły

Wnioski należy wygenerować w systemie rekrutacji obejmującym wszystkie szkoły publiczne prowadzone przez Miasto stołeczne Warszawę. Wniosek jest jeden wspólny do wszystkich wybranych szkół, które są objęte tym systemem rekrutacji i składa się go do szkoły, w której jest najbardziej pożądana przez kandydata klasa (tzw. szkoła I wyboru). Po wygenerowaniu wniosku należy go dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru. Zalecamy wysyłkę elektroniczną przez system po podpisaniu podania Profilem Zaufanym. Możliwym jest również przesłanie skanu wniosku mailem na adres rekrutacja@sobieski.edu.pl. Dowodem złożenia wniosku jest odpowiedź mailowa (dla wnioskó wysłanych mailem) lub pieczęć szkoły (na wniosku przekazanym stacjonarnie).

 

Punkty rekrutacyjne

Wyciąg na podstawie Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

Punkty są przyznawane za:

 • wyniki egzaminu ósmoklasisty (paragraf 12 Rozporządzenia)
  • wynik procentowy jest mnożony przez 0,35
  • wynik procentowy jest mnożony przez 0,35
  • wynik procentowy jest mnożony przez 0,3
  • zakres z języka polskiego - maksymalnie 35 punktów
  • zakres z matematyki - maksymalnie 35 punktów
  • część z języka obcego nowożytnego - maksymalnie 30 punktów
 • oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (paragraf 4 Rozporządzenia)
  • oceny z powyższych przedmiotów są przeliczne wg skali: celujący - 18 punktów, bardzo dobry - 17 punktów, dobry - 14 punktów, dostateczny - 8 punktów, dopuszczający - 2 punkty
  • język polski - maksymalnie 18 punktów
  • matematyka - maksymalnie 18 punktów
  • dwa przedmioty punktowane do klasy - maksymalnie 36 punktów (po 18 punktów za kazdy z przedmiotów)
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów (paragraf 5 Rozporządzenia)
 • osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych - maksymalnie 18 punktów (paragraf 6 Rozporządzenia)
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty (paragraf 7 Rozporządzenia)

SUMA: 200 punktów

zobacz też Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

 

Przedmioty punktowane do poszczególnych klas

KLASA

PRZEDMIOTY

Klasa A 
medialna

język polski, matematyka, historia, język angielski

Klasa B
biologiczno - chemiczna

język polski, matematyka, biologia, chemia

klasa C
filmowa

język polski, matematyka, historia, język angielski

klasa D
sztuk wizualnych

język polski, matematyka, historia, plastyka

klasa E
muzyczno – teatralna

język polski, matematyka, historia, muzyka

klasa F
dyplomatyczna z geografią

język polski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie

klasa G
dyplomatyczna z historią

język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie

 

Progi punktowe, czyli najniższa liczba punktów osób zakwalifikowanych do przyjęcia w poprzednich latach

KLASA

PROFIL

2019/2020
PO GIM

2019/2020
PO SP

2020/2021

2021/2022

A

MEDIALNA

145

152,55

j. hiszpański: 149,05

j. francuski: 137,25

j. niemiecki: 138,55

j. hiszpański: 156,60

j. francuski: 152,20

j. niemiecki: 150,90

B

BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

150

154,15

j. hiszpański: 150,75

j. francuski: 144,40

j. niemiecki: 140,30

j. hiszpański: 153,70

j. francuski: 150,65

j. niemiecki: 156,55

C

FILMOWA

145

152,55

j. hiszpański: 149,05

j. francuski: 137,25

j. niemiecki: 138,55

j. hiszpański: 155,30

j. francuski: 154,75

j. niemiecki: 152,50

D

SZTUK WIZUALNYCH

169*

*obowiązywał egzamin uzdolnień kierunkowych (100 punktów)

213,85*

*obowiązywał egzamin uzdolnień kierunkowych (100 punktów)

j. hiszpański: 152,35

j. francuski: 149,20

j. niemiecki: 143,25

j. hiszpański: 161,50

j. francuski: 155,60

j. niemiecki: 155,05

E

MUZYCZNO - TEATRALNA

226,2*

*obowiązywał egzamin uzdolnień kierunkowych (100 punktów)

233,85*

*obowiązywał egzamin uzdolnień kierunkowych (100 punktów)

j. hiszpański: 150,20

j. francuski: 135,20

j. niemiecki: 140,15

j. hiszpański: 157,40

j. francuski: 148,15

j. niemiecki: 148,20

F

DYPLOMATYCZNA Z GEOGRAFIĄ

147,2

152,25

j. hiszpański: 157,40

j. francuski: 147,20

j. niemiecki: 142,95

j. hiszpański: 157,70

j. francuski: 150,20

j. niemiecki: 143,90

G

DYPLOMATYCZNA Z HISTORIĄ

brak danych,
nowo powołana klasa

brak danych,
nowo powołana klasa

 

brak danych,
nowo powołana klasa

 

j. hiszpański: 152,80

j. francuski: 140,95

j. niemiecki: 137,25

 

 

Nie znalazłaś/eś odpowiedzi?

Napisz do nas: rekrutacja@sobieski.edu.pl, sekretariat@sobieski.edu.pl

Data dodania: 2019-11-25 23:15:43
Data edycji: 2022-07-20 15:37:28
Ilość wyświetleń: 217542
Godło
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook