Czcionka:

A+A-

Kontrast:

REKRUTACJA

Aby uczestniczyć w dniu otwartym należy wejść na stronę internetową
https://www.youtube.com/c/TelewizjaSobieskiego/videos 
gdzie będzie transmitowany dzień otwarty ze szkoły.
Będzie możliwość zadawania pytań na ogólnodostępnym czacie.

 

 

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat poszczególnych klas - kliknij na wybrane zdjęcie - tam znajdziesz opis każego profilu.
                         

Obejrzyj jak wygląda nasza szkoła i co w niej robimy!

      

 

Podstawa prawna rekrutacji:

W roku szkolnym 2021/2022 planujemy otworzyć siedem klasy pierwszych:

 

Sprawdziany uzdolnień kierunkowych

W roku szkolnym 2021/2022 nie przewiduje się organizacji sprawdzianów uzdolnień kierunkowych do klasy sztuk wizualnych i klasy muzyczno - teatralnej. Rekrutacja do tych klas odbywa się na warunkach ogólnych. 

 

Języki obce w SOBIESKIM

KLASA

PIERWSZY JĘZYK OBCY

DRUGI JĘZYK OBCY

A (medialna)

angielski

kontynuacja 1. języka obcego nowożytnego ze szkoły podstawowej
– kształcenie w zakresie
rozszerzonym (III.1.R)

francuski
lub hiszpański
lub niemiecki

2. język obcy nowożytny od początku
w klasie I liceum ogólnokształcącego (III.2.0)
lub kontynuacja 2. języka obcego
nowożytnego ze szkoły podstawowej (III.2.)*

*utworzenie grupy kontynuującej zależne jest od ilości chętnych (min. 15 osób)

B (biologiczno-chemiczna)

angielski

kontynuacja 1. języka obcego nowożytnego ze szkoły podstawowej
– kształcenie w zakresie
podstawowym (III.1.P)

francuski
lub hiszpański
lub niemiecki

2. język obcy nowożytny od początku
w klasie I liceum ogólnokształcącego (III.2.0)
lub kontynuacja 2. języka obcego
nowożytnego ze szkoły podstawowej (III.2.)*

*utworzenie grupy kontynuującej zależne jest od ilości chętnych (min. 15 osób)

C (filmowa)

angielski

kontynuacja 1. języka obcego nowożytnego ze szkoły podstawowej
– kształcenie w zakresie
rozszerzonym (III.1.R)

francuski
lub hiszpański
lub niemiecki

2. język obcy nowożytny od początku
w klasie I liceum ogólnokształcącego (III.2.0)
lub kontynuacja 2. języka obcego
nowożytnego ze szkoły podstawowej (III.2.)*

*utworzenie grupy kontynuującej zależne jest od ilości chętnych (min. 15 osób)

D (sztuk wizualnych)

angielski

kontynuacja 1. języka obcego nowożytnego ze szkoły podstawowej
– kształcenie w zakresie
podstawowym (III.1.P)

francuski
lub hiszpański
lub niemiecki

2. język obcy nowożytny od początku
w klasie I liceum ogólnokształcącego (III.2.0)
lub kontynuacja 2. języka obcego
nowożytnego ze szkoły podstawowej (III.2.)*

*utworzenie grupy kontynuującej zależne jest od ilości chętnych (min. 15 osób)

E (muzyczno-teatralna)

angielski

kontynuacja 1. języka obcego nowożytnego ze szkoły podstawowej
– kształcenie w zakresie
podstawowym (III.1.P)

francuski
lub hiszpański
lub niemiecki

2. język obcy nowożytny od początku
w klasie I liceum ogólnokształcącego (III.2.0)
lub kontynuacja 2. języka obcego
nowożytnego ze szkoły podstawowej (III.2.)*

*utworzenie grupy kontynuującej zależne jest od ilości chętnych (min. 15 osób)

F (dyplomatyczna z geografią)

francuski
lub hiszpański
lub niemiecki

kontynuacja 1. języka obcego nowożytnego ze szkoły podstawowej
– kształcenie w zakresie
rozszerzonym (III.1.R)

 

UWAGA!
W klasie następuje podział na grupy: początkującą, zaawansowaną.
Dla osób nieuczących się wcześniej danego języka - nauka rozpoczyna się od  podstaw. 

angielski

kontynuacja 2. języka obcego
nowożytnego ze szkoły podstawowej (III.2.)

G (dyplomatyczna z historią)

francuski
lub hiszpański
lub niemiecki

kontynuacja 1. języka obcego nowożytnego ze szkoły podstawowej
– kształcenie w zakresie
rozszerzonym (III.1.R)

 

UWAGA!
W klasie następuje podział na grupy: początkującą, zaawansowaną.
Dla osób nieuczących się wcześniej danego języka - nauka rozpoczyna się od  podstaw. 

angielski

kontynuacja 2. języka obcego
nowożytnego ze szkoły podstawowej (III.2.)


W procesie rekrutacji wybieramy oddział z konkretnym językiem, np. A_FRANCUSKI lub A_HISZPAŃSKI lub A_NIEMIECKI.

 

Szkolna Komisja Rekrutacyjna

Szkolna Komisja Rekrutacyjna - kontakt mailowy pod adresem: rekrutacja@sobieski.edu.pl

 

Wnioski o przyjęcie do szkoły

Wnioski należy wygenerować w systemie rekrutacji obejmującym wszystkie szkoły publiczne prowadzone przez Miasto stołeczne Warszawę. Wniosek jest jeden wspólny do wszystkich wybranych szkół, które są objęte tym systemem rekrutacji i składa się go do szkoły, w której jest najbardziej pożądana przez kandydata klasa (tzw. szkoła I wyboru). Po wygenerowaniu wniosku należy go dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru. Zalecamy wysyłkę elektroniczną przez system po podpisaniu podania Profilem Zaufanym. Możliwym jest również przesłanie skanu wniosku mailem na adres rekrutacja@sobieski.edu.pl. Dowodem złożenia wniosku jest odpowiedź mailowa (dla wnioskó wysłanych mailem) lub pieczęć szkoły (na wniosku przekazanym stacjonarnie).

 

Punkty rekrutacyjne

Wyciąg na podstawie Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

Punkty są przyznawane za:

 • wyniki egzaminu ósmoklasisty (paragraf 12 Rozporządzenia)
  • wynik procentowy jest mnożony przez 0,35
  • wynik procentowy jest mnożony przez 0,35
  • wynik procentowy jest mnożony przez 0,3
  • zakres z języka polskiego - maksymalnie 35 punktów
  • zakres z matematyki - maksymalnie 35 punktów
  • część z języka obcego nowożytnego - maksymalnie 30 punktów
 • oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (paragraf 4 Rozporządzenia)
  • oceny z powyższych przedmiotów są przeliczne wg skali: celujący - 18 punktów, bardzo dobry - 17 punktów, dobry - 14 punktów, dostateczny - 8 punktów, dopuszczający - 2 punkty
  • język polski - maksymalnie 18 punktów
  • matematyka - maksymalnie 18 punktów
  • dwa przedmioty punktowane do klasy - maksymalnie 36 punktów (po 18 punktów za kazdy z przedmiotów)
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów (paragraf 5 Rozporządzenia)
 • osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych - maksymalnie 18 punktów (paragraf 6 Rozporządzenia)
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty (paragraf 7 Rozporządzenia)

SUMA: 200 punktów

zobacz też Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

 

Przedmioty punktowane do poszczególnych klas

KLASA

PRZEDMIOTY

Klasa A 
medialna

język polski, matematyka, historia, język angielski

Klasa B
biologiczno - chemiczna

język polski, matematyka, biologia, chemia

klasa C
filmowa

język polski, matematyka, historia, język angielski

klasa D
sztuk wizualnych

język polski, matematyka, historia, plastyka

klasa E
muzyczno – teatralna

język polski, matematyka, historia, muzyka

klasa F
dyplomatyczna z geografią

język polski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie

klasa G
dyplomatyczna z historią

język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie

 

Progi punktowe, czyli najniższa liczba punktów osób zakwalifikowanych do przyjęcia w poprzednich latach

KLASA

PROFIL

2018/2019

2019/2020
PO GIM

2019/2020
PO SP

2020/2021

A

MEDIALNA

145,2

145

152,55

j. hiszpański: 149,05

j. francuski: 137,25

j. niemiecki: 138,55

B

BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

154,4

150

154,15

j. hiszpański: 150,75

j. francuski: 144,40

j. niemiecki: 140,30

C

FILMOWA

145,2

145

152,55

j. hiszpański: 149,05

j. francuski: 137,25

j. niemiecki: 138,55

D

SZTUK WIZUALNYCH

223*

*obowiązywał egzamin uzdolnień kierunkowych (100 punktów)

169*

*obowiązywał egzamin uzdolnień kierunkowych (100 punktów)

213,85*

*obowiązywał egzamin uzdolnień kierunkowych (100 punktów)

j. hiszpański: 152,35

j. francuski: 149,20

j. niemiecki: 143,25

E

MUZYCZNO - TEATRALNA

226,4*

*obowiązywał egzamin uzdolnień kierunkowych (100 punktów)

226,2*

*obowiązywał egzamin uzdolnień kierunkowych (100 punktów)

233,85*

*obowiązywał egzamin uzdolnień kierunkowych (100 punktów)

j. hiszpański: 150,20

j. francuski: 135,20

j. niemiecki: 140,15

F

DYPLOMATYCZNA Z GEOGRAFIĄ

146,6

147,2

152,25

j. hiszpański: 157,40

j. francuski: 147,20

j. niemiecki: 142,95

G

DYPLOMATYCZNA Z HISTORIĄ

brak danych,
nowo powołana klasa

brak danych,
nowo powołana klasa

brak danych,
nowo powołana klasa

 

brak danych,
nowo powołana klasa

 

 

Terminarz rekrutacji

wyciąg na podstawie Komunikatu MEN z dnia 28 stycznia 2021 - Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

 • składanie wniosków o przyjęcie:
  • od 17 maja 2021 do 21 czerwca 2021 w dni robocze w godz. 9:00-15:00
 • możliwość zmiany wniosku (wycofanie dotychczasowgo i złożenie nowego w tej samej lub innej szkole): do 21 czerwca 2021 w dni robocze w godz. 9:00-15:00
 • uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu: 25 czerwca 2021 - 14 lipca 2021 w dni robocze w godz. 9:00-15:00
 • ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia: 22 lipca 2021
 • potwierdzenie woli przyjęcia, złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu po szkole podstawowej, 2 fotografii,  złożenie ankiety ucznia: 23-30 lipca 2021 w dni robocze w godz. 9:00-15:00
 • ogłoszenie listy kandydatów przyjętych: 2 sierpnia 2021, godz. 14:00

 

Rekrutacja uzupełniająca

 • składanie wniosków o przyjęcie - do 3 do 5 sierpnia 2021 w godz. 9:00-15:00 (tylko w przypadku wolnych ogłoszonych 2 sierpnia 2021)
 • ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia: 16 sierpnia 2021
 • potwierdzenie woli przyjęcia, złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu po szkole podstawowej, 2 fotografii,  złożenie ankiety ucznia: 17-20 sierpnia 2021 w dni robocze w godz. 9:00-15:00
 • ogłoszenie listy kandydatów przyjętych: 23 sierpnia 2021

 

Nie znalazłaś/eś odpowiedzi?

Napisz do nas: rekrutacja@sobieski.edu.pl, sekretariat@sobieski.edu.pl

Data dodania: 2019-11-25 23:15:43
Data edycji: 2021-04-13 17:25:46
Ilość wyświetleń: 72630
Godło
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Facebook